Kwaliteit

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu vormen een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze dienstverlening. We voelen ons verplicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

We hebben ons ten doel gesteld om onze kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieudoelstellingen continu te verbeteren. Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie.

In relatie tot onze medewerkers voelen we ons als management verantwoordelijk om zorg te dragen voor kennisoverdracht op dit gebied. Dit stelt ons in staat om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en betrokkenheid te creëren bij onze medewerkers.

Door interne en externe audits bewaken wij onze bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

Omdat wij actief zijn in een groot aantal marktsegmenten beschikken wij over een uitgebreid bedrijfszorgsysteem.

Dit bestaat uit ISO 9001 ( kwaliteit van diensten), SQAS (kwaliteit van chemie logistiek ), TAPA TSR (beveiliging) en FSSC 22000 ( voedselveiligheid).

Alle componenten zijn gecertificeerd of assessed.

Veiligheid en Milieu

Hoe gaat Vos Transport om met veiligheid en milieu?

Betrokkenheid, leiderschap en verantwoordelijkheid
Op het gebied van veiligheid en milieu nemen we onze verantwoordelijkheid door het stellen van meetbare en bereikbare doelen. Ook van onze medewerkers vragen we een zelfde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Gezondheid, veiligheid en milieumanagement
Als management dragen we bij aan gezondheid-, veiligheid- en milieuprocedures die betrekking hebben op onze medewerkers en klanten. We maken daarbij gebruik van effectieve communicatiemiddelen.

Risicomanagement
We brengen alle risico’s in kaart die gerelateerd zijn aan onze werkzaamheden. Dit risicomanagement is een kernelement van onze strategie. Op die manier creëren we een veilige en milieuvriendelijke omgeving voor onze medewerkers.

Warehousing Groningen met Vos

Crisismanagement
In het geval van ongelukken of incidenten nemen we (nood)maatregelen die ons in staat stellen de veiligheid van onze medewerker te garanderen en de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Onderzoek en analyse van incidenten
Bij ongelukken of incidenten onderzoeken we de oorzaken om vervolgens preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Informatie, instructie, training en supervisie
We instrueren en trainen onze medewerkers om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zowel voor henzelf als voor anderen.

Bescherming van het milieu
We nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Vos Werkt Veilig

KVGM Beleid Vos Transport BV

Bij Vos Transport BV is de aandacht voor kwaliteit, Veiligheid / Beveiliging, Gezondheid en Milieu (KVGM) volledig ingebed in de bedrijfscultuur.

De organisatie realiseert zich dat zij deel uitmaakt van een macro economisch systeem, en neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vos Transport BV streeft naar continue verbetering van KVGM, en formuleert periodiek beleid en doelstellingen. Op basis hiervan wordt gewerkt aan continue verbetering.

Het management is in hoge mate betrokken bij kwaliteit, veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu, niet alleen in beleidstermen maar ook in persoonlijk gedrag, zet zich actief in voor genoemde zaken en is verantwoordelijk voor de kennisoverdracht van relevante informatie naar alle betrokken functies en niveaus binnen de organisatie.

Enerzijds is dit een belangrijke voorwaarde voor continue verbetering, anderzijds creëert het betrokkenheid bij alle medewerkers.

Vos Transport BV stelt zich tot doel:

 • Te voldoen aan de gestelde klanteisen;
 • Verantwoordelijk om te gaan met KVGM, zoals beschreven in het Responsible Care programma;
 • Relevante wet- en regelgeving ten volle na te leven;
 • KVGM doelstellingen te definiëren en op te volgen, en zo te werken aan continue verbetering.
 • Bevorderen van duurzaamheid en minimalisatie van de “carbon footprint”.
Vos transport Italië

Vos Transport BV zal om dit doel te bereiken:

 • Ontwikkelingen op KVGM gebied volgen en proactief beoordelen op effecten voor de bedrijfsvoering;
 • Aan toeleveranciers en (onder-)aannemers ten aanzien van producten en/of diensten dezelfde eisen stellen als gelden voor de eigen organisatie;
 • Periodiek haar doelstellingen evalueren en bijstellen (management review);
 • Open communiceren rond KVGM met de voor haar relevante instanties en organisaties (belanghebbende partijen);
 • Een stimulerende rol spelen in ontwikkeling van het KVGM bewustzijn van al haar personeel;
 • Innoveren en investeren in nieuwe technieken en duurzame productiemiddelen. Een vertegenwoordiger aanwijzen die de Directie op de hoogte houdt over het functioneren van het KVGM-systeem.
 • Middelen beschikbaar stellen om dit beleid uit te kunnen voeren;
 • Haar medewerkers en transportpartners laten voldoen aan de eisen van Behaviour Based Safety (BBS) ( = veiligheid gebaseerd op aangepast gedrag)” zoals beschreven in de Cefic/ECTA BBS Richtlijnen of equivalent en te laten werken aan gedragsverbetering van operators / chauffeurs door observatie / coaching communicatie en terugkoppeling.
 • The best Practice Guidelines, opgesteld door Cefic/ECTA, respecteren en waar mogelijk en relevant, toe te passen, zowel door het management, eigen medewerkers als ook door de transportpartners;
 • Haar medewerkers en transportpartners expliciet wijzen op het verbod tot gebruik van drugs, medicijnen en alcohol.

Centrale items binnen het KVGM beleid zijn:

 • Realiseren van klanttevredenheid;
 • Voorkomen van persoonlijk letsel / ongevallen;
 • Voorkomen van materiële- en milieuschade;
 • Streven naar continue verbetering op het gebied van KVGM.

Het beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Het beleid is voor publiek op navraag beschikbaar en is tevens via intranet gecommuniceerd met de medewerkers.

Het BZS is gericht op het meten en monitoren van alle processen en zodoende het continue verbeteren van het systeem.

Of het KVGM beleid binnen de organisatie daadwerkelijk wordt gedragen en begrepen blijkt tijdens de interne audits.

Wij realiseren ons dat zorg voor KVGM niet uitsluitend een management aangelegenheid betreft, maar een beleidsvorm die zo diep mogelijk in de bedrijfscultuur geworteld dient te zijn.

Door voorlichting en instructie hebben wij bewerkstelligd dat het beleid op alle niveaus is geïmplementeerd.

Deventer, 1 februari 2013

Jules Menheere
Algemeen Directeur

Maatwerk

Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk om maatwerk te bieden in de verwerking van uw orders. Uiteraard bieden we de bekende picking principes aan, zoals first in, first out, et cetera. Uitgaande goederen worden na registratie op betrouwbare wijze vervoerd naar de eindbestemming. Wij voldoen aan de strengste eisen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, beveiliging en veiligheid met oa ISO9001, SKAL, en BRC certificering.

Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteit een gewoonte is en geen systeem. Onze flexibiliteit ligt verankerd in onze kleinschaligheid: laagdrempelige communicatie en korte lijnen maken het mogelijk met u mee te denken in maatwerk en oplossingen. Juist als er spoed in het spel is, kunnen wij snel met u schakelen.

Ons enthousiaste team is op werkdagen tussen 7:30 en 20:00 uur bereikbaar. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte of kennismakingsgesprek. Wij zijn u graag van dienst.

Warehousing-Groningen-via-Vos-Transport-Group

Onze diensten

 • Transport
  VOS Transport verzorgt containertransport door heel Europa met eigen chauffeurs (of partnerorganisaties). In totaal beschikken we over 25 vrachtwagens in verschillende configuraties met boardcomputers en een Track & Tracesysteem. U kunt bij ons terecht voor het transport van containers, pakketten of slechts één pallet, maar ook complete auto’s en groupage behoren tot de mogelijkheden.
 • Distributie
  Onze chauffeurs verzorgen distributie door heel Europa. Daarbij regelen wij, indien gewenst, ook een gasmeting in uw container en met crossdocking maken we uw transport zo efficiënt mogelijk.
 • Warehousing
  VOS verzorgt gecertificeerde opslag en handling van food (bio) en non-food. Ons magazijn bevindt zich in Alblasserdam, ideaal gesitueerd tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerkijk en op steenworp van Rotterdam Airport.
Vos Transport Ridderkerk

Tapa gecertificeerd

Om in te spelen op veranderende klanteisen heeft Vos zich TAPA laten certificeren. Deze certificering is bedoeld om een genormeerd beveiligingsniveau aan onze klanten aan te bieden en te borgen. Met TAPA zijn preventieve maatregelen -die bijdragen om lading preventief tegen diefstal te beveiligen- ingevoerd. Dit betekent dat bedrijfsprocessen met betrekking tot beveiliging zodanig zijn ingericht dat het op TSR3 niveau aan deze beveiligingseisen voldoet.

TAPA TSR3 bepaalt dat het wagenpark, personeel en terrein aan specifieke eisen voldoet. Bijvoorbeeld SCM goedgekeurd alarm, wagenpark uitrusting, opleiding en screening van personeel, gecontroleerde toegang met bewaking en CCTV. In de praktijk betekent dat in overleg met de klant wordt bepaald aan welke eisen het beveiligingsniveau dient te voldoen. Zo wordt in overleg met de klant een risicoanalyse gemaakt op de routes en het beveiligingsniveau. Dat betekent dat o.a. onderstaande punten worden besproken:

 • Screenen van beveiligde parkings en tussenstops
 • Assessment van beveiligingsniveau van terminals en overtochten
 • Toewijzen van specifieke instructies aan operatie en chauffeur
 • Uitvoeren van een zogenaamd “pre-departure” check
 • Screenen en opleiden van personeel o.a. via E-Learning
 • Het beveiligen en borgen van informatie
 • Escalatieprocedure bij ongewone situatie en afwijkingen
 • Uitrustingsniveau van de voertuigen en volgsystemen

Deze lijst is niet volledig maar geeft een inzicht welke aspecten bijdragen aan de beveiliging van ons transport. TAPA is niet standaard en veelal op verzoek van onze klant om dit in te richten.

Klik hier om het TAPA certificaat VOS Transport te openen.

Klik hier om het TAPA certificaat VOS Limburg te openen.