KVGM Beleid Vos Transport BV

Bij Vos Transport BV is de aandacht voor Kwaliteit, Veiligheid / Beveiliging, Gezondheid en Milieu (KVGM) volledig ingebed in de bedrijfscultuur.

De organisatie realiseert zich dat zij deel uitmaakt van een macro economisch systeem, en neemt daarin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vos Transport BV streeft naar continue verbetering van KVGM, en formuleert periodiek beleid en doelstellingen. Op basis hiervan wordt gewerkt aan continue verbetering.

Het management is in hoge mate betrokken bij kwaliteit, veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu, niet alleen in beleidstermen maar ook in persoonlijk gedrag, zet zich actief in voor genoemde zaken en is verantwoordelijk voor de kennisoverdracht van relevante informatie naar alle betrokken functies en niveaus binnen de organisatie.

Enerzijds is dit een belangrijke voorwaarde voor continue verbetering, anderzijds creëert het betrokkenheid bij alle medewerkers.

Vos Transport BV stelt zich tot doel:

 • Te voldoen aan de gestelde klanteisen;
 • Verantwoordelijk om te gaan met KVGM, zoals beschreven in het Responsible Care programma;
 • Relevante wet- en regelgeving ten volle na te leven;
 • KVGM doelstellingen te definiëren en op te volgen, en zo te werken aan continue verbetering.
 • Bevorderen van duurzaamheid en minimalisatie van de “carbon footprint”.
Nationaal Transport

Vos Transport BV zal om dit doel te bereiken:

 • Ontwikkelingen op KVGM gebied volgen en proactief beoordelen op effecten voor de bedrijfsvoering;
 • Aan toeleveranciers en (onder-)aannemers ten aanzien van producten en/of diensten dezelfde eisen stellen als gelden voor de eigen organisatie;
 • Periodiek haar doelstellingen evalueren en bijstellen (management review);
 • Open communiceren rond KVGM met de voor haar relevante instanties en organisaties (belanghebbende partijen);
 • Een stimulerende rol spelen in ontwikkeling van het KVGM bewustzijn van al haar personeel;
 • Innoveren en investeren in nieuwe technieken en duurzame productiemiddelen. Een vertegenwoordiger aanwijzen die de Directie op de hoogte houdt over het functioneren van het KVGM-systeem.
 • Middelen beschikbaar stellen om dit beleid uit te kunnen voeren;
 • Haar medewerkers en transportpartners laten voldoen aan de eisen van Behaviour Based Safety (BBS) ( = veiligheid gebaseerd op aangepast gedrag)” zoals beschreven in de Cefic/ECTA BBS Richtlijnen of equivalent en te laten werken aan gedragsverbetering van operators / chauffeurs door observatie / coaching communicatie en terugkoppeling.
 • The best Practice Guidelines, opgesteld door Cefic/ECTA, respecteren en waar mogelijk en relevant, toe te passen, zowel door het management, eigen medewerkers als ook door de transportpartners;
 • Haar medewerkers en transportpartners expliciet wijzen op het verbod tot gebruik van drugs, medicijnen en alcohol.

Centrale items binnen het KVGM beleid zijn:

 • Realiseren van klanttevredenheid;
 • Voorkomen van persoonlijk letsel / ongevallen;
 • Voorkomen van materiële- en milieuschade;
 • Streven naar continue verbetering op het gebied van KVGM.

Het beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Het beleid is voor publiek op navraag beschikbaar en is tevens via intranet gecommuniceerd met de medewerkers.

Het BZS is gericht op het meten en monitoren van alle processen en zodoende het continue verbeteren van het systeem.

Of het KVGM beleid binnen de organisatie daadwerkelijk wordt gedragen en begrepen blijkt tijdens de interne audits.

Wij realiseren ons dat zorg voor KVGM niet uitsluitend een management aangelegenheid betreft, maar een beleidsvorm die zo diep mogelijk in de bedrijfscultuur geworteld dient te zijn.

Door voorlichting en instructie hebben wij bewerkstelligd dat het beleid op alle niveaus is geïmplementeerd.

Deventer, 1 februari 2013

Jules Menheere
Algemeen Directeur